دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 5-305 

مقاله پژوهشی

بررسی حد نصاب سرقت از منظر فقه شیعه و اهل سنت

صفحه 7-30

10.22034/fiqh.2023.391035.1152

محسن ملک افضلی اردکانی؛ سید میرآغا کاظمی