اهداف و چشم انداز

مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی از مقاله‌های تحقیقی از نوع تحلیلی اصیلی استقبال می‌کند که در آن به ارائه مطلب یا نظریه‌ای بدیع در زمینه‌های زیر پرداخته شده باشد:

  • تخصصی فقه و اجتهاد،
  • مبانی و اصول استنباط،
  • مبانی رجالی و حدیث‌شناسی،
  • تاریخ تطور مکاتب و مناهج اجتهادی،
  • روش‌ها و اصول استنباط،
  • افکار و اندیشه‌های اجتهادی فقهای بزرگ مذاهب فقهی
  • و سایر موضوعات مرتبط.