شماره‌های پیشین نشریه

نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 15% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده عربی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

ندارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-330 

ابر واژگان