شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-176 

2. انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی سیستم قضائی ایران و مصر)

صفحه 29-51

سید علی ربانی موسویان؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ طاهره سادات نعیمی


ابر واژگان