نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 8% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده عربی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 3، شماره 6، اسفند 1402 

مطالعه تطبیقی میزان تخصیص پوشش بانوان مذکور در آیۀ 60 سورۀ نور

صفحه 183-212

10.22034/fiqh.2024.436048.1195

محمود گل آقایی درزی؛ سید احمد میر حسینی نیری؛ سید حسین نوری؛ محمد ادیبی مهر


ضمان پزشک در جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب فقهی

صفحه 213-244

10.22034/fiqh.2024.433183.1192

علی جهانیان؛ سید علی علوی قزوینی؛ غلام سخی علیزاده


ابر واژگان