دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، شهریور 1402، صفحه 7-298 
حقوق متقابل مردم و حاکم دینی در اندیشه مذهب حنفی

صفحه 29-58

10.22034/fiqh.2023.382318.1142

عبدالواحد بامری؛ مهدی فرمانیان؛ مصطفی اربابی؛ حمید ملک مکان