اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

مدیر کل نشریات

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

smm.hosseinpoorurd.ac.ir
0000-0001-7485-0372

سردبیر

دکتر محسن ملک افضلی اردکانی

فقه و حقوق استاد جامعه المصطفی (ص) العالمیه

mohsenmalekafzaliyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی دانش آموخته دکتری مذاهب کلامی

mfz1378yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی)

مذاهب فقهی دانشیار، گروه دانش‌های وابسته به فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ عضو گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

r.esfandiariisca.ac.ir

دکتر علی آقانوری

فقه و اصول دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

aghanooriurd.ac.ir

دکتر عزالدین رضانژاد امیردهی

مذاهب کلامی استاد جامعه المصطفی العالمیه

rezanejad39gmail.com

دکتر کریم عبدالهی نژاد

فقه و حقوق استاد فقه و حقوق دانشگاه فردوسی

abdolahi-kum.ac.ir

دکتر ابوالقاسم علیدوست

فقه و اصول استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ab.alidoustgmail.com

دکتر محسن ملک افضلی اردکانی

فقه و حقوق استاد جامعه المصطفی العالمیه

mohsenmalekafzaliyahoo.com

دکتر محمد حسن نادم

فقه و اصول دانشیار گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

nadem185yahoo.com

دکتر سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

دکتر احمد واعظی جزئی

کلام اسلامی استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع)

ahmadvaezi01hotmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Mustafa Ceric

مطالعات اسلامی استاد، رئیس کنگره جهانی بوسنیایی.

www.rfp.org/leadership_member/dr-mustafa-ceric/
cericmustafagmail.com

Sajjad Rizvi

مطالعات اسلامی و تاریخ فکر اسلامی استاد، موسسه مطالعات عربی و اسلامی، دانشگاه اکستر، اکستر، انگلستان.

arabislamicstudies.exeter.ac.uk/staff/rizvi/
s.h.rizviexeter.ac.uk

h-index: 7  

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com