بررسی اعتبار هتک حرز در سرقت مستوجب از دیدگاه امامیه و اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 استاد گروه فقه و حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

10.22034/fiqh.2023.403823.1161

چکیده

یکی از شرایط مهم و اساسی در سرقت مستوجب حد، شکستن حرز توسط سارق است که بحث‌های فراوانی را در کتاب‌های فقهی به خود اختصاص داده است. در این مسئله از منظر فقه امامیه و اهل ‌سنت به‌گونۀ تطبیقی پژوهش مستقل و جامعی صورت نگرفته است؛ از این‌رو تحقیق حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی اعتبار شکستن حرز در سرقت مستوجب حد توسط سارق از منظر فقه امامیه و اهل سنت به گونۀ تطبیقی پرداخته است. یافته‌های این پژوهش نشان از آن است که مشهور فقهای امامیه و همچنین از مذاهب و فقهای اهل سنت معتقدند یکی از شرایط مهم سرقت مستوجب حد، این است که سارق به‌تنهایی یا با دخالت دیگری باید حرز را شکسته باشد؛ ولی در مقابل برخی از فقهای امامیه مانند ابن‌ابی‌عقیل و پیروان مذهب ظاهری از اهل سنت، شکستن حرز را در سرقت مستوجب حد معتبر نمی‌دانند. درنهایت می‌توان نظر مشهور علمای امامیه و اهل سنت مبنی بر اعتبار شکستن حرز را در سرقت تا اندازه‌ای دفاع‌شدنی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة اعتبار انتهاک الحرز فی السرقة المستوجبة من وجهة نظر الإمامیة وأهل السنة

نویسندگان [العربیة]

 • محمد رضا الاقبالی 1
 • محسن ملک افضلی اردکانی 2
1 طالب دکتوراه فی قانون الجنایات وعلم الجریمة ، جامعة المصطفى العالمیة ، قم، إیران
2 استاذ قسم الفقه والقانون، جامعة المصطفى العالمیة، قم، إیران
چکیده [العربیة]

أحد الشروط الهامة والأساسیة فی السرقة التی تستوجب الحد هو اختراق الحرز من قبل السارق، وقد أثار هذا الموضوع العدید من النقاشات فی کتب الفقه. ولم تکن هناک دراسة مقارنة مستقلة وشاملة حول هذه المسألة من وجهة نظر الفقه الإمامی وأهل السنة؛ لذا قامت هذه الدراسة بفحص صِحة اختراق الحرز فی حالة السرقة المستوجبة للحد من قبل السارق باستخدام المنهج التحلیلی والوصفی من وجهة نظر الفقه الإمامی وأهل السنة بشکل مقارن. نتائج هذه الدراسة تشیر إلى أن مشهور الفقهاء فی المذهب الإمامی وأیضًا بعض فقهاء أهل السنة یعتقدون بأن واحدة من الشروط الهامة فی السرقة التی تستوجب الحد هی أن یکون السارق قد اخترق الحرز بمفرده أو بمساهمة من شخص آخر؛ بینما بالنسبة لبعض الفقهاء الإمامیة مثل ابن أبی عقیل وأتباع المذهب الظاهری من أهل السنة، فإن اختراق الحرز لا یعتبر سببًا معتبرًا فی السرقة التی تستوجب الحد. فی الختام، یمکن اعتبار رأی مشهور العلماء الإمامیة وأهل السنة بشأن اعتبار اختراق الحرز فی السرقة أمرًا یمکن دفاع عنه إلى حد ما.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الحرز
 • الهتک
 • السرقة
 • الفقه الإمامیة
 • فقه أهل السنة
 1. * قرآن کریم

  1. ابن‌ابی‌عقیل (العمانی)، ابومحمد حسن بن علی (1371)؛ حیاه ابن ابی عقیل و فقهه؛ محقق: مرکز المعجم الفقهی؛ قم: السیدشرف الموسوی.
  2. الجزیری، عبدالرحمن (1997م)؛ الفقه علی المذاهب الاربعه؛ ج 5، الطبعه الاولی، بیروت: دارالثقلین.
  3. الجزیری، عبدالرحمن و محمد الغروی (2005 م)؛ الفقه علی المذاهب الربعۀ و مذهب اهل البیت؛ ج 5، الطبعۀ الاولی، بیروت: دار الکتاب العزی.
  4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381 ش)؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ چ دوم، تهران: گنج دانش.
  5. جوینی، عبدالملک بن عبدالله بن یوسف (2009 م)؛ نهایۀ المطلب فی درایۀ المذهب؛ ج 9، الطبعۀ الثانیۀ، جده: دار المنهاج للنشر و التوزیع.
  6. حلی (محقق)، جعفر بن حسن (1408 ق)؛ شرایع الاسلام؛ ج 4، قم: اسماعلیان.
  7. دهخدا، علی‌اکبر (1345)؛ لغت‌نامه دهخدا؛ تهران: دانشگاه تهران.
  8. الزحیلی، وهبه (1997 م)؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ ج 7، الطبعۀ الرابعۀ، بیروت: دار الفکر المعاصر.
  9. السیوری، فاضل مقداد بن عبدالله (1404)؛ التنقیح الرائع؛ ج 4، الطبعۀ الاولی، قم: مکتبۀ آیت‌الله مرعشی.
  10. الشافعی، محمد بن ادریس (1429 ق)؛ الام؛ ج 3، بیروت: دار ابن‌حزم.
  11. شامبیاتی، هوشنگ (1393)؛ حقوق جزای اختصاصی؛ ج 2، چ دوم، تهران: انتشارات مجد.
  12. شمس‌الدین، شیخ محمد جعفر (1429 ق)؛ نظام العقوبات فی الاسلام؛ الطبعۀ الاولی، بیروت: [بی‌نا].
  13. صبری، نورمحمد (1378 ش)؛ جرم سرقت؛چ اول، تهران: انتشارات ققنوس.
  14. صدارت، علی (1340)؛ حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ ج 1، تهران: کانون معرفت.
  15. صدری افشار، غلامحسین، نسرین حکمی و نسترن حکمی (1375)؛ فرهنگ فارسی امروز؛ چ دوم، تهران: نشر کلمه.
  16. طباطبایی، علی بن محمد علی (1418)؛ ریاض المسائل؛ قم: مؤسسه آل البیت (ع).
  17. طوسی، محمد بن حسن (1387)؛ المبسوط؛ ج 6، تهران: مکتبه المرتضویه.
  18. ـــــــــــــــــ (1400 ق)؛ النهایۀ؛ بیروت: دار الکتب العربی.
  19. ـــــــــــــــــ (1407)؛ الخلاف؛ج 7، قم: موسسۀ النشر الاسلامی الطابعۀ لجماعۀ المدرسین.
  20. ـــــــــــــــــ (1409 م)؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ الطبعۀ الاولی، [بی‌جا]: مکتب الاعلام الاسلامی.
  21. عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (1403 ق)؛ الروضۀ البهیۀ اللمعه الدمشقیه؛ قم: دار االهادی للمطبوعات.
  22. عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی (1380)؛ الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه؛ ج3، الطبعه الاولی، قم: اسماعیلیان.
  23. ـــــــــــــــــ (1385)؛ الروضۀ البهیه فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ؛ ج 2، الطبعۀ العاشرۀ، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب.
  24. ـــــــــــــــــ (1410 ق)؛ الروضۀ البهیه فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ؛ ج 9، قم: مکتبه داوری.
  25. ـــــــــــــــــ (1417 ق)؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام؛ ج 15، الطبعۀ الاولی، [بی‌جا]: موسسۀ المعارف الاسلامی.
  26. العک، خالد عبدالرحمن (1993 م)؛ موسوعۀ الفقه المالکی؛ ج 3، الطبعۀ الاولی، دمشق: دار الکلمه.
  27. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (1423 ق)؛ قواعد الاحکام؛ج 3، الطبعۀ الاولی، قم: موسسۀ النشر الاسلامی.
  28. علم‌الهدی (سیدمرتضی)، علی بن الحسین (1415)؛ الانتصار؛ قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.
  29. العمرانی الشافعی، ابی‌الحسن یحیی بن ابی الخیر سالم [بی‌تا]؛ البیان فی مذهب الامام الشافعی؛ [بی‌جا]: دار المنهاج.
  30. عمید، حسن (1384)؛ فرهنگ عمید؛چ دهم، تهران: امیر کبیر.
  31. عوده، عبدالقادر (2009 م)؛ التشریع الجنایی؛ ج 2، قاهره: المکتبه التوفیقیه.
  32. القرافی، شهاب‌الدین احمد بن ادریس (1994 م)؛ الذخیرۀ؛ج 12، الطبعۀ الاولی، [بی‌جا]: دار الغرب الاسلامی.
  33. القرطبی، محمد بن رشد (2004 م)؛ بدایة المتجهد فی نهایه المقصد؛ ج 2، بیروت: دار الجیل.
  34. گرجی، ابوالقاسم (1395 ش)؛ حدود و تعزیرات و قصاص؛ تهران: دانشگاه تهران.
  35. محسنی، محمدآصف (1387)؛ حدود الشریعۀ؛ج 2، چ اول، قم: بوستان کتاب.
  36. محسنی، مرتضی (1353)؛ تاریخ تحولات حقوق جزا؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  37. محقق اردبیلی، المولی احمد (1416 ق)؛ مجمع الفائدۀ و البرهان؛ ج 13، الطبعۀ الثالثۀ، قم: موسسۀ النشر الاسلامی.
  38. معلوف، لویس (1364)؛ المنجد؛ چ دوم، تهران: انتشارات اسماعلیان.
  39. معین، محمد (1386)؛ فرهنگ معین؛ ج 1، چ بیست‌و‌یکم، تهران: امیر کبیر.
  40. مفید، محمد بن محمد (1410 م)؛ المقنعه؛ قم: جماعۀ المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی.
  41. منتسکیو، شارل لویی (1362 ق)؛ روح القوانین؛ ترجمه: علی اکبر مهتدی؛ج 5، چ هشتم، تهران: چاپخانه سپهر.
  42. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1420 ق)؛ تحریر الوسیله؛ ج 2، الطبعۀ الثامنۀ، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
  43. موسوی خویی، سید‌ابوالقاسم (1428 ق)؛ مبانی تکملۀ المنهاج؛ ج 2، الطبعۀ الرابعۀ، تهران: خرسندی.
  44. میرمحمدصادقی، حسین (1400 ش)؛ جرایم علیه اموال و مالکیت؛ چ پنجاه‌و‌نهم، تهران: نشر میزان.
  45. نجفی، محمدحسن (1981 م)؛ جواهر الکلام؛ ج 41، الطبعۀ السابعۀ، بیروت: دار الإحیاء التراث العربی.
  46. ـــــــــــــــــ [بی‌تا]؛ جواهر الکلام؛ الطبعة السابعة، ج 41؛ بیروت: دار الاحیاء والتراث العربی.
  47. ولیدی، محمدصالح (1369)؛ حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت)؛ ج 1، چ دوم، تهران: امیر کبیر.