تحلیل فقهی غصب و تأثیر آن بر ضمان غاصب در فقه امامیه و حنفیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران

3 استادیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

10.22034/fiqh.2023.384046.1133

چکیده

غصب در فقه امامیه اثبات ید عدوانی غاصب بر مال یا حق دیگری است؛ اما در فقه حنفیه به ازالۀ ید مالک از مال قیمت‌دارش همراه با زور و غلبه تعریف می‌شود. مفهوم‌شناسی تطبیقی می‌تواند شباهت‌ و تمایز این دو دیدگاه و تأثیر آنها بر احکام غصب را مشخص کند؛ پژوهش پیش‌رو به شیوه توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ضمن تحلیل مفهوم غصب از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه با استفاده از منابع فقهی دست‌اول این دو مذهب و بررسی تأثیر این مفهوم‌شناسی بر احکام غصب، به این نتیجه می‌رسد که در فقه امامیه ضمان غاصب به صرف اثبات ید عدوانی غاصب در همه انواع غصبِ عین، حق و منفعت محقق می‌شود؛ اما بنا بر تعریف فقه حنفیه، ضمان در صورت ازالۀ ید عدوانی مالک و تنها در برابر اموال منقول قیمت‌دار محقق می‌شود و منفعت و حق و اموال غیرمنقول را در‌بر نمی‌گیرد؛ چراکه فقهای حنفیه غصب عقار یا غیرمنقولات را محقق نمی‌دانند؛ درحالی‌که از نظر فقهای امامیه غصب هم در منقولات هم در غیرمنقولات (هرکدام به تناسب خودش) محقق می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

التحلیل الفقهی للغصب وتأثیره على ضمان الغاصب فی الفقه الإمامی والحنفی

نویسندگان [العربیة]

 • طاهره مؤذن سلطان آبادی 1
 • مهدی شوشتری 2
 • مهدی نوروزی 3
1 طالب ماجستیر فی الفقه المقارن والقانون الجنائی الإسلامی، جامعة الأدیان والمذاهب، قم، إیران
2 أستاذ مشارک فی قسم الفقه وأسس القانون، مؤسسة شهید محلاتی التعلیمیة العالیة، قم، إیران
3 أستاذ مساعد فی قسم المذاهب الفقهیة، جامعة الأدیان والمذاهب، قم، إیران
چکیده [العربیة]

فی الفقه الإمامی، الغصب هو إثبات الید العدوانیة للغاصب على ممتلکات أو حقوق شخص آخر. ولکن، فی الفقه الحنفی، یُعرَّف الغصب بإزالة ید المالک من ممتلکاته الذات قیمة باستخدام القوة والتغلب. یمکن للدراسات المقارنة أن تحدد التشابه والاختلاف بین هاتین النظرتین وتأثیرهما على أحکام الغصب. یظهر هذا البحث تحلیل مفهوم الغصب من خلال الوصف والتحلیل باستخدام مصادر مکتبة ومن وجهتی نظر الفقهاء الإمامیة والحنفیة مع مصادر فقهیة أولیة من هذین المذهبین واستقصاء تأثیر هذه الدراسة على أحکام الغصب، ویستنتج أنه فی الفقه الإمامی، یتحقق ضمان الغاصب فی جمیع أنواع الغصب العینی والحقوقی والإنتفاعی بمجرد إثبات ید الغاصب العدوانیة، بینما بناءً على تعریف الفقه الحنفی، یتحقق الضمان فی حالة إزالة ید المالک العدوانیة ویکون مقتصراً فقط على الممتلکات المتنقلة الذات قیمة ولا یشمل المنافع والحقوق والممتلکات الغیر المتنقلة. ذلک لأن الفقهاء الحنفیة لا یعتبرون الغصب للعقارات أو الأموال غیر المتنقلة محققًا؛ بینما یعتبر الفقهاء الإمامیة الغصب محققًا فی کلتا الأنواع المنتقلة و الغیر منتقلة (وفقاً لنصوص کل منهم).

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • غصب
 • الفقه الإمامیة
 • الفقه الحنفیة
 • ضمان الغاصب
 • الید العدوانیة
 1. بخاری حنفی، محمود (1431 ق)؛ المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی؛ محقق: عبدالکریم سامی الجندی؛ بیروت: دار الکتب العلمیه.
 2. حائرى طباطبایی، سیدعلى بن محمد [بی‌تا]؛ ریاض المسائل؛ قم: مؤسسه آل البیت (ع).
 3. حلّى، شمس‌الدین محمد بن شجاع القطّان (1424 ق)؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین؛ قم: مؤسسه امام صادق (ع).
 4. رشتی گیلانى، میرزا حبیب‌الله [بی‌تا]؛ کتاب الغصب؛ [بی‌جا]: [بی‌نا].
 5. سرخسی، محمد (۱۴۱۴ ق)؛ المبسوط؛ بیروت: دار المعرفه.
 6. سمرقندی، محمد (۱۴۱۴ ق)؛ تحفه الفقها؛ بیروت: دار الکتب العلمیه.
 7. شهید اول، محمد بن مکى (1410 ق)؛ اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة؛ بیروت: دارالتراث دارالاسلامیه.
 8. ــــــــــــــــــ (1417 ق)؛ الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 9. شهید ثانی، زین‌الدین، (1412 ق)؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه(محشی ـ سلطان العلماء)؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 10. طباطبایی یزدى، سید‌محمد‌کاظم (1409‍ ق)؛ العروة الوثقى؛ بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
 11. طوسی، محمد (۱۴۰۷ ق)؛ تهذیب الاحکام؛ تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 12. علامه حلی، حسن بن یوسف مطهر (1413 ق)؛ قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 13. ــــــــــــــــــــ (1411 ق)؛ تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین؛ تهران: مؤسسه چاپ ونشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 14. ــــــــــــــــــــ [بی‌تا]؛ تذکرة الفقهاء؛ قم: مؤسسه آل البیت (ع).
 15. قدوری، احمد (۱۴۱۸ ق)؛ مختصر القدوری فی الفقه الحنفی؛ بیروت: دار الکتب العلمیه.
 16. کاسانی حنفی، علاءالدین ابوبکر (1431 ق)؛ بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع؛ بیروت: دار الکتب العلمیه.
 17. محقق حلّى، نجم‌الدین جعفر بن حسن (1408 ق)؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان.
 18. مرغینانی، علی بن ابی‌بکر (1431 ق)؛ الهدایة فی شرح بدایه المبتدی؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 19. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1392)؛ تحریرالوسیله، کتاب الغصب؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 20. نسفی، عبدالله (۱۴۳۲ ق)؛ کنزالدقائق؛ بیروت: دار البشائر الاسلامیه، دارالسراج.