کلیدواژه‌ها = بیع نسیه
تحلیل ماهیت اجل در معاملات مؤجل از منظر فقهای امامیه و حنفیه

دوره 3، شماره 5، شهریور 1402، صفحه 175-203

10.22034/fiqh.2023.384991.1135

احسان پورپونه نجف آبادی؛ احسان علی اکبری بابوکانی