کلیدواژه‌ها = ساختار فقه اهل سنت
تحلیل و نقد ساختارهای فقهی مستقل اهل سنت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 263-294

10.22034/fiqh.2022.88946

سید محمد رضی آصف آگاه (اشکوری)