نویسنده = کاظم مسعودی کبودان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام ارث از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 169-196

10.22034/fiqh.2021.58663

علی احمد سلامی(نذیر احمد)؛ کاظم مسعودی کبودان