دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی مؤلفه‌های مشروعیت‌بخشی عملیات استشهادی با مقایسه تطبیقی آراء اهل سنت با سلفیه تکفیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/fiqh.2021.189872.1019

رسول چگینی؛ مهدی فرمانیان


آثار شرعی مترتب بر مدت حمل در مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1400

10.22034/fiqh.2021.233301.1030

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ علی نصرتی؛ محمد حسن قاسمی


تدلیس و حق فسخ در معاملات شرکت ها از دیدگاه مذاهب فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22034/fiqh.2022.272159.1043

محمد رسول آهنگران؛ محمد میرزایی؛ مهدی نوروزی