دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی مؤلفه‌های مشروعیت‌بخشی عملیات استشهادی با مقایسه تطبیقی آراء اهل سنت با سلفیه تکفیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2021.189872.1019

رسول چگینی؛ مهدی فرمانیان


آثار شرعی مترتب بر مدت حمل در مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2021.233301.1030

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ علی نصرتی؛ محمد حسن قاسمی


تدلیس و حق فسخ در معاملات شرکت ها از دیدگاه مذاهب فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2022.272159.1043

محمد رسول آهنگران؛ محمد میرزایی؛ مهدی نوروزی


بررسی تطبیقی قانون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در ایران و برخی کشورهای مبتنی بر فقه حنفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2022.346187.1080

اعظم خوش‌صورت


واکاوی دوگانگی رویکرد قانونگذار در انکار اقاریر موجب حد «رجم» و «قتل» از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2022.349916.1084

ماشااله کریمی؛ عبدالصمد علی آبادی


بررسی تاثیر تعدد اجتهاد در مبارزه با افراط‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2022.353287.1089

محمدرضا خوشخو؛ حسین رجبی؛ سید مهدی علیزاده موسوی


جستاری تطبیقی در احکام و حریم حق‌شرب در فقه مذاهب‌اسلامی با نگاهی به حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2022.353319.1090

امیر احمدی


بررسی و تحلیل میزان بهره بری فقه اهل سنت از فتاوا و روایات عایشه با تاکید بر موارد مشابه در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2022.354817.1095

فائزه نصیری نصر؛ سید حسن متهجد عسکری(آل مجدد)؛ مهدی درگاهی


واکاوی تاثیر داوری ومیانجی‌گری برساختار عدالتین( ترمیمی و کیفری)با رویکرد فقه اسلامی وحقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2022.355465.1097

منصور صفری مقدم؛ امیر ملامحمد علی؛ محمود قیوم زاده


بررسی حکم مهر توافقی و علنی در فقه مذاهب خمسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2022.355528.1098

محمد جمالی؛ مصطفی ذوالفقار طلب


مطالعۀ تطبیقی حاکمیت در اسلام برگرفته از فقه امامت وفقه خلافت از دیدگاه امام خمینی وابو الحسن ماوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/fiqh.2022.355529.1099

زینب موسوی سادات؛ نسرین کریمی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی