موضوعات = تخصصی فقه و اجتهاد
بررسی اعتبار هتک حرز در سرقت مستوجب از دیدگاه امامیه و اهل سنت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1402، صفحه 7-28

10.22034/fiqh.2023.403823.1161

محمد رضا اقبالی؛ محسن ملک افضلی اردکانی


ابتدای به جهاد و اصناف آن؛ تطبیقی تحلیلی بر فقه امامیه و اهل سنت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1402، صفحه 29-58

10.22034/fiqh.2023.410662.1169

محمد رسول آهنگران؛ علی کشاورز؛ میلاد حیدری؛ امیر دبیری


حقوق متقابل مردم و حاکم دینی در اندیشه مذهب حنفی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1402، صفحه 29-58

10.22034/fiqh.2023.382318.1142

عبدالواحد بامری؛ مهدی فرمانیان؛ مصطفی اربابی؛ حمید ملک مکان


تحلیل ماهیت اجل در معاملات مؤجل از منظر فقهای امامیه و حنفیه

دوره 3، شماره 5، شهریور 1402، صفحه 175-203

10.22034/fiqh.2023.384991.1135

احسان پورپونه نجف آبادی؛ احسان علی اکبری بابوکانی


مطالعه تطبیقی گستره زمانی خیار شرط در پرتو اصل حاکمیت اراده در مذاهب فقهی و حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1402، صفحه 205-230

10.22034/fiqh.2023.379331.1125

احمد صابری مجد؛ سید عبد الرحیم حسینی؛ حسین مختاری


بررسی تطبیقی انواع و آثار اجتماعی پوشش بانوان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 79-106

10.22034/fiqh.2022.354395.1093

زهرا محمدی؛ محمد معینی فر؛ حسین رجبی؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)


منابع استنباط احکام از نظر محمد احمد خلف‌الله و نقد آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 209-234

10.22034/fiqh.2023.386851.1144

محمد عرب صالحی؛ فریده پیشوایی


تأثیر حاکمان آل‌بویه در روابط فرق مذهبی با تأکید بر امامیه و حنابله در بغداد

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 283-302

10.22034/fiqh.2023.385977.1139

محمد رضا محمودی؛ مهدی یکه خانی؛ مجتبی مهدوی مهر


تدلیس و حق فسخ در معاملات شرکت‌ها از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 31-50

10.22034/fiqh.2022.272159.1043

محمد رسول آهنگران؛ محمد میرزایی؛ مهدی نوروزی


آثار شرعی مترتب بر مدت حمل در مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 115-133

10.22034/fiqh.2021.233301.1030

محمد حسن قاسمی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ علی نصرتی


بررسی حکم مهر توافقی و علنی در فقه مذاهب خمسه

دوره 2، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 217-235

10.22034/fiqh.2022.355528.1098

محمد جمالی؛ مصطفی ذوالفقار طلب