نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی سیستم قضائی ایران و مصر)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 173-196

10.22034/fiqh.2022.88941

سید علی ربانی موسویان؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ طاهره سادات نعیمی