نویسنده = محسن جوادی صدر
بررسی نسبت فقهی حلیت غنا به فیض کاشانی و تطبیق آن با فقه حنفی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 217-240

10.22034/fiqh.2022.79983

ابراهیم قاسمی؛ محسن جوادی صدر