نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی سیستم قضائی ایران و مصر)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 173-196

10.22034/fiqh.2022.88941

سید علی ربانی موسویان؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ طاهره سادات نعیمی


2. بررسی قابلیت تفکیک انصاف از عدالت و کاربرد آن در فقه امامیه و حنفیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 303-322

10.22034/fiqh.2021.79974

سید علی ربانی موسویان؛ طاهره سادات نعیمی