نویسنده = �������������� ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی در فقه و قانون

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 243-280

10.22034/fiqh.2021.59509

عبدالصمد علی آبادی؛ عبدالله سورتیجی اوکرکایی