نویسنده = ���������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در امامیه و شافعیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 69-88

10.22034/fiqh.2022.59505

سید ابوالحسن نواب؛ مهدی نوروزی