نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی احکام مربوط به معابد نامسلمانان از دیدگاه مذاهب فقهی اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 57-89

10.22034/fiqh.2021.59501

محمد معینی فر؛ میثم جوادنیا