نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در امامیه و شافعیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 69-88

10.22034/fiqh.2022.59505

سید ابوالحسن نواب؛ مهدی نوروزی


2. قتل زوجه و اجنبی در فراش از دیدگاه امامیه و شافعیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 31-55

10.22034/fiqh.2021.58654

محمد علی خادمی کوشا؛ مهدی نوروزی