نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. قتل زوجه و اجنبی در فراش از دیدگاه امامیه و شافعیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 31-55

10.22034/fiqh.2021.58654

محمد علی خادمی کوشا؛ مهدی نوروزی