نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد حد قذف در داده‌های الکترونیکی از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 91-124

10.22034/fiqh.2021.58653

حسین جاور؛ مریم خادمی