شماره‌های پیشین نشریه

نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 8% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده عربی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 1-258 

آثار شرعی مترتب بر مدت حمل در مذاهب اسلامی

صفحه 115-133

10.22034/fiqh.2021.233301.1030

محمد حسن قاسمی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ علی نصرتی


مقایسه‌ای دیدگاه موسوی خمینی و ابوالحسن ماوردی

صفحه 237-256

10.22034/fiqh.2022.355529.1099

زینب موسوی سادات؛ نسرین کریمی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی


ابر واژگان