پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی (FIQH) - فرایند پذیرش مقالات