اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

سردبیر

دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی)

مذاهب فقهی دانشیار، گروه دانش‌های وابسته به فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ عضو گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

r.esfandiariisca.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم قاسمی

مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانش آموخته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

ebrahimqasemikashanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی)

مذاهب فقهی دانشیار، گروه دانش‌های وابسته به فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ عضو گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

r.esfandiariisca.ac.ir

دکتر سید حسن آل مجدد شیرازی

فقه و رجال مجتهد و مدرس حوزه و دانشگاه

sh.motahajjedurd.ac.ir

دکتر یعقوب علی برجی

فقه و حقوق دانشیار، گروه فقه مقارن، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

dikborjigmail.com

علی احمد سلامی (نذیر احمد)

فقه مفتی اهل سنت و مدرس حوزه و دانشگاه

ahmad.salami.1382gmail.com

دکتر سید حمید جزایری

حقوق استادیار گروه علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیۀ

quran.olumchmail.ir

دکترحسین رجبی

مذاهب فقهی استادیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

drhosseinrajabiigmail.com

دکتر محمدرضا رضوان طلب

فقه و حقوق اسلامی دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mrrezvanut.ac.ir

دکتر عبدالحلیم قاضی زاده

مذاهب فقهی مفتی اهل سنت و مدرس حوزه و دانشگاه

abuabdulhamidgmail.com

دکتر سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com