دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-162 
6. بررسی نظام ارث از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

صفحه 131-158

علی احمد سلامی(نذیر احمد)؛ کاظم مسعودی کبودان


شماره‌های پیشین نشریه