تعداد مقالات: 24
1. دوره‌سازی فقه تطبیقی در میان مذاهب اهل سنت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-29

محمد معینی فر


3. بررسی و نقد حد قذف در داده‌های الکترونیکی از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-40

حسین جاور؛ مریم خادمی


4. اطعام عزاداران به دست بستگان میت: بررسی مبانی و آرای علمای اهل سنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-20

رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ محمد جواد حاج ابوالقاسم دولابی


5. انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی سیستم قضائی ایران و مصر)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-51

سید علی ربانی موسویان؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ طاهره سادات نعیمی


6. بررسی قابلیت تفکیک انصاف از عدالت و کاربرد آن در فقه امامیه و حنفیه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-49

سید علی ربانی موسویان؛ طاهره سادات نعیمی


7. بررسی احکام مربوط به معابد نامسلمانان از دیدگاه مذاهب فقهی اسلام

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-52

محمد معینی فر؛ میثم جوادنیا


8. قتل زوجه و اجنبی در فراش از دیدگاه امامیه و شافعیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-64

محمد علی خادمی کوشا؛ مهدی نوروزی


11. بازپژوهی حیله‌های مشروع فرار از ربا با رویکرد فقه مقارن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-74

محمد رسول آهنگران


12. بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌ها در انجام‌دادن اعمال و مراسم آیینی از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-82

سید محسن فتاحی؛ میثم جوادنیا


13. تحمّل هزینه‌های نفقه جنین آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-96

رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ اقدس بکلو


15. حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در امامیه و شافعیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-94

سید ابوالحسن نواب؛ مهدی نوروزی


17. مفهوم و مصداق بنی‌هاشم از منظر مذاهب فقهی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-117

رحمان بوالحسنی؛ ابوطالب محمودزاده


18. اصل عدالت در معاهدات بین‌المللی از منظر مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-134

سید حمید جزایری؛ حمیدرضا طوسی


19. وحدت شرایع الاهی در اصول و فروع

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-130

سید جعفر صادقی فدکی


20. واکاوی فقهی زیارت قبور غیرمسلمانان از منظر مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-130

مهدی درگاهی


21. بررسی نسبت فقهی حلیت غنا به فیض کاشانی و تطبیق آن با فقه حنفی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-141

ابراهیم قاسمی؛ محسن جوادی صدر


22. تحلیل و نقد ساختارهای فقهی مستقل اهل سنت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-165

سید محمد رضی آصف آگاه (اشکوری)


23. بررسی نظام ارث از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-158

علی احمد سلامی(نذیر احمد)؛ کاظم مسعودی کبودان


24. بررسی ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی در فقه و قانون

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-168

عبدالصمد علی آبادی؛ عبدالله سورتیجی اوکرکایی