نویسنده = معینی فر، محمد
تعداد مقالات: 1
1. دوره‌سازی فقه تطبیقی در میان مذاهب اهل سنت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-29

محمد معینی فر