نویسنده = محمد معینی فر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی احکام مربوط به معابد نامسلمانان از دیدگاه مذاهب فقهی اسلام

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-52

محمد معینی فر؛ میثم جوادنیا