نویسنده = سلامی(نذیر احمد)، علی احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام ارث از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 131-158

علی احمد سلامی(نذیر احمد)؛ کاظم مسعودی کبودان