نویسنده = سید محسن فتاحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌ها در انجام‌دادن اعمال و مراسم آیینی از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-82

سید محسن فتاحی؛ میثم جوادنیا