نویسنده = قاسمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نسبت فقهی حلیت غنا به فیض کاشانی و تطبیق آن با فقه حنفی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-141

ابراهیم قاسمی؛ محسن جوادی صدر