شماره‌های پیشین نشریه

لطفاً قبل از ارسال مقاله خود به موارد زیر توجه کنید:

 1. پیش از ارسال مقاله خود، بخش راهنمای نویسندگان را به طور کامل مطالعه فرمایید و تعهدنامه اصالت مقاله را نیز طبق متن مندرج در این بخش تنظیم نموده و فایل تصویر تعهد نامه را جهت ارسال آماده نمایید.

 2. سپس، از منوی «ورود به سامانه» گزینه « ثبت نام در سامانه» را انتخاب و تکمیل فرمایید.  نام کاربری و رمز ورود به ایمیل شما ارسال می‌شود.

 3. با نام کاربری و رمز ورود ارسال شده، مجدداً به سامانه وارد شده و صفحه شخصی خود را باز کنید.

 4. از طریق گزینه «نویسنده» گزینه «ارسال مقاله جدید»  را انتخاب و مراحل ارسال مقاله را کامل کنید. ضمناً نام و مشخصات نویسندگان در فایل مقاله درج نشود.

   .جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از ساعت 11/30 تا 14 با شماره 02532802610 داخلی 468 تماس حاصل فرمایید.

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-176 

2. انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی سیستم قضائی ایران و مصر)

صفحه 29-51

سید علی ربانی موسویان؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ طاهره سادات نعیمی